Ασφαλιστικά νέα, χρήσιμες συμβουλές και διάφορα ενδιαφέροντα.

Επενδύστε εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές επένδυσης

Κάθε επενδυτής διαχρονικά πρέπει να έχει κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί, ανεξάρτητα από το επενδυτικό του προφίλ.

 

 

Αυτές είναι:

  • Να έχει μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, (οπωσδήποτε μεγαλύτερο της τριετίας ή και της πενταετίας, αφού οι βραχυχρόνιοι επενδυτικοί στόχοι κρύβουν συνήθως μεγαλύτερους κινδύνους), και να προγραμματίζει τις επενδύσεις του με βάση το διαθέσιμο εισόδημά του. Να προτιμά επενδύσεις μέσω σταθερών περιοδικών καταβολών ούτως ώστε να περιορίζονται οι διακυμάνσεις των αποδόσεων και να υπάρχει διαχρονική κατανομή του επενδυτικού κινδύνου.

 

  • Με τη βοήθεια κάποιου επενδυτικού συμβούλου να καθορίσει το επενδυτικό του προφίλ (δηλ. να ορίσει τις επενδυτικές του προσδοκίες, το βαθμό διασποράς των επενδύσεων αλλά και τη διάθεση ή τη δυνατότητά του όσον αφορά την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου) και να επιλέξει προσεκτικά τα κατάλληλα γι’ αυτόν προϊόντα.

 

  • Να διενεργεί τακτικούς μεσοχρόνιους ελέγχους προκειμένου να επιβεβαιώσει ή/και να διορθώσει την κατανομή των κεφαλαίων του όταν υπάρχουν σημαντικές και αδικαιολόγητες αποκλίσεις από τις αναμενόμενες αποδόσεις ή τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

Επιγραμματικά:

Ο κάθε επενδυτής πρέπει να…

  1. έχει ξεκάθαρους επενδυτικούς στόχους
  2. κατανοεί τον κίνδυνο της επένδυσης σε σχέση με την απόδοση
  3. έχει καθορισμένο χρονικό ορίζοντα
  4. θέτει ρεαλιστικούς στόχους σε σχέση με την επένδυσή του και την απόδοση των χρημάτων του
  5. κατανέμει σωστα τα κεφάλαιά του ανάμεσα στις βασικές κατηγορίες επένδυσης