Τρεις στις τέσσερις ασφαλιστικές «ανιχνεύουν» απάτες που δεν μπορούν να τεκμηριώσουν

Τα τελευταία χρόνια πολλοί παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για την ασφαλιστική απάτη και την αντιμετώπισή της. Και στη χώρα μας δημοσιεύονται συχνά περιστατικά που εντοπίζουν οι εταιρείες και οι αρχές, ωστόσο πολλές είναι οι απάτες που δεν ανιχνεύονται με αποτέλεσμα εταιρείες και ασφαλισμένοι να υφίστανται τη ζημία. Έρευνα που πραγματοποίησε η Deloitte στη χώρα μας δείχνει ότι οι πιο συνήθεις μορφές απάτης που παρατηρούνται στην ασφαλιστική αγορά είναι η εικονική ζημιά και η υπερκοστολόγηση του ποσού αποζημίωσης. Εν συνεχεία όπως αναφέρεται ακολουθούν η κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων, η ηλεκτρονική απάτη και η παραβίαση του κανονιστικού ή εποπτικού πλαισίου. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το 75% των εταιρειών που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσαν πως έχουν ανιχνεύσει στο παρελθόν περιπτώσεις απάτης τις οποίες όμως, τα αρμόδια τμήματα δεν κατάφεραν να τεκμηριώσουν. Ως πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της απάτης οι εταιρείες αναφέρουν τον έλεγχο και πιο συγκεκριμένα την ύπαρξη κατάλληλων και σωστά σχεδιασμένων δικλείδων ασφαλείας, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων. Για τη διαχείριση του κινδύνου της απάτης προαπαιτούμενη είναι μια σειρά από δραστηριότητες ελέγχου οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός των άλλων, τη συνεχή αξιολόγηση του κινδύνου, τη δημιουργία περιβάλλοντος κατά της απάτης, την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών, το σχεδιασμό και τη βελτίωση των διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας. Οι περισσότερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν κώδικα δεοντολογίας και πολιτικές, στις οποίες ορίζεται επαρκώς η έννοια της απάτης. Σύμφωνα με την Έρευνα για την Πρόληψη της Απάτης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες για την καλύτερη πρόληψη, αλλά και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου της απάτης, θα πρέπει να χαράσσουν συγκεκριμένη στρατηγική πρόληψης της απάτης και να αναπτύξουν διαδικασίες διαχείρισης της απάτης σχετικά με τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Θα πρέπει να διαμορφώνουν σχέδιο για την πρόληψη και την αποτροπή της απάτης, να εισάγουν καινοτόμες διαδικασίες κατά της απάτης, να αξιοποιούν τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (DataAnalytics) για την πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου της απάτης και να παρακολουθούν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (FraudAwarenessTraining). Επιπλέον, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να χαράσσουν πολιτικές whistleblowing, μέσω των οποίων θα ορίζονται αναλυτικά οι εσωτερικές διαδικασίες αναφοράς ύποπτων περιπτώσεων απάτης από τους υπαλλήλους προς τα αρμόδια τμήματα. Τέλος, σε περιπτώσεις απάτης, θα ήταν ωφέλιμο να λαμβάνουν μέτρα περιορισμού της έκθεσης της εταιρίας στον κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό η κα. Δέσποινα Ξενάκη, InsuranceLeader της Deloitte Ελλάδος σχολίασε: «Η συγκεκριμένη έρευνα χαρτογραφεί τις μορφές της απάτης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η απάτη αποτελεί χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης αλλά και η οικονομική κρίση δίνει χώρο για την αύξηση των περιστατικών. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τον κίνδυνο της απάτης με την ενδυνάμωση του εσωτερικού ελέγχου, με την αξιοποίηση μηχανογραφικών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων (DataAnalytics) ώστε έγκαιρα να προλάβουν περιπτώσεις απάτης και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές δικλείδες ελέγχου, ελαχιστοποιώντας έτσι την έκθεση τους στον λειτουργικό κίνδυνο με τα σχετικά οικονομικά κόστη.»

Στην Έρευνα για την Πρόληψη της Απάτης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά της Deloitteσυμμετείχαν 51 ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποσαφηνιστούν οι λόγοι για τους οποίους έχει αναπτυχθεί το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης, καθώς και να διατυπωθούν προτάσεις για την αντιμετώπισή του. Η έρευνα εντοπίζει τις συνήθεις και τις πιο επικίνδυνες μορφές ασφαλιστικής απάτης, σκιαγραφεί την κουλτούρα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σε σχέση με το φαινόμενο της απάτης και αναδεικνύει το ρόλο των Διοικήσεων των εταιριών, ενώ κάνει αναφορά σε αντίστοιχες έρευνες που μελετούν την ασφαλιστική απάτη στην Ευρώπη. Πηγή : insuranceworld.gr